ESE-LLL

MTÜ Eesti Abikeskused osaleb assotsieerunud partnerina EL Elukestva Õppe Programmist rahastatud projektis „Eesti Haridusstrateegia ja elukestva õppe edenamine“ (ESE-LLL) 2011.aastal.

Projekti eesmärk on suurendada Eesti elanike teadlikkust elukestvas õppest ja osalusmäära selles.

Projekti raames viiakse läbi:

• teavitustegevused TV-s, raadios, Internetis, ajalehtedes

• aruteluüritusi, sh 1 üleriigiline ja 4 regionaalset konverentsi ning 15 maakondlikku seminari

Projekti juhtpartneriks on SA Eesti Koostöö Kogu, projekti partneriteks on EV Haridus- ja Teadusministeerium, SA INNOVE, AS Eesti Ajalehed ja OÜ Powerhouse; assotsieerunud partneriteks on MTÜ Andras, Eesti Töötukassa, Integratsiooni ja Migratsiooni SA.

MTÜ Eesti Abikeskused rolliks on veebilehe www.lasteabi.ee, kus noored ja nende perekonnad saavad abi ja toetust mitmesugustele probleemidele, kaudu levitada teavet projekti tegevuste ja läbiviidavate ürituste kohta.