Individuaalse töölerakendamise teenus

MTÜ Eesti Abikeskused pakub koostöös Töötukassaga individuaalse töölerakendamise teenust. 

Teenuse eesmärk on leida kliendile sobiv töökoht ja toetada tema töötamist nii, et ta suudaks iseseisvalt tööülesandeid täita.

Teenuse sihtrühm on Eesti Töötukassas töötuna arvel olevad inimesed (kliendid), kelle töölerakendumine on raskendatud pikaajaliselt töötu olemise, suhtlemisraskuste või sotsiaalsete jm erivajaduste või muude eriliste takistuste tõttu (sh vähenenud töövõimega inimesed).

Töötukassa suunab individuaalse töölerakendamise teenusele kliendi ennekõike, kui:

  • tal on vaja töö otsimisel ja kandideerimisel pidevat tuge nt eneseväljendusraskuste, väheste sotsiaalsete oskuste, vähese motivatsiooni või muu sellise tõttu;
  • ta on töö leidmiseks valmis tugiisikuga koostööd tegema;
  • ta on tugiisiku tegevuste tulemusel võimeline avatud tööturul töötama.

Individuaalse töölerakendamise teenus toetab kliendi töölesaamist ja tööl püsimist ning lähtub kliendi vajadustest. Tugiisik hindab kliendi vajandusi ning kavandab töö otsimiseks ning töölesaamiseks vajalikke tugitegevusi. Vajadusel korraldab tugiisik kliendile vajaliku abi osutamise koostöös töötukassa, kohaliku omavalitsuse või teiste teenusepakkujatega. Teenuse jooksul leitakse kliendile sobiv töökoht ja saavutatakse osaleja iseseisev töövõime. Selleks selgitab tugiisik välja kliendi vajadused, koostab tegevusplaani, aitab kliendil tööd otsida, parendab tema töö leidmiseks vajalikke oskusi ja aitab kliendil valmistuda tööleasumiseks. Töökoha leidmise ja tööleasumise järel toetab tugiisik osalejat tööoskuste ja töötamiseks vajalike sotsiaalsete oskuste omandamisel, nõustab teda ja lahendab vajadusel töötamist takistavaid probleeme. Nõustamine ja toetamine toimub telefoni, e-posti teel ning vajadusel kahepoolse kohtumisena. 

Teenuse maht ning teenuse osutamise koht erinevad piirkonniti:

  • Tõrva - teenust osutatakse alates 17.02.2016 kuni 31.12.2017. Teenust osutatakse kuni 5 kliendile. 
  • Tallinn - teenust osutatakse alates 03.03.2016 kuni 31.12.2017. Teenust osutatakse kuni 10 kliendile. 
  • Võru - teenust osutatakse alates 31.10.2016 kuni 31.12.2017. Teenust osutatakse kuni 6 kliendile.  
  • Jõgeva - teenust osutatakse alates 31.10.2016 kuni 31.12.2017. Teenust osutatakse kuni 5 kliendile.